In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016. Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid”. Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd.
Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. (Bron: Iederin)

Om mensen met een beperking volwaardig te laten participeren in Den Haag is het nodig om barrières weg te nemen en de beeldvorming te verbeteren. Hier hebben we elkaar voor nodig. Beeldvorming begint bij de groep die nog open staat voor nieuwe inzichten, de jeugd. Een basis leggen voor positieve beeldvorming kan door kinderen te informeren, zelf te laten ervaren en ze in contact te brengen met de mensen met beperking.